Notícies

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

L’òrgan de gerència d’Obres i Projectes Catalunya, compromès amb el creixement  responsable i sostenible de l’empresa i conscient de les noves necessitats de la societat, desenvolupa i aprova  la  política de responsabilitat social.

Gerència aportarà els recursos humans i econòmics necessaris per la seva implementació, el seu compliment i la seva revisió , per assolir els seus objectius.

La política de responsabilitat social es comunicarà a tots els treballadors de l’entitat pel seu coneixement i la seva participació .

Es farà pública al web de l’entitat. www.Oprocat.cat per la seva consulta per part de clients, subcontractistes, industrials i altres entitats o persones col·laboradores.


OBJECTIU

La política de responsabilitat social d’Obres i projectes Catalunya, SL té com a objectiu principal el desenvolupament sostenible de la companyia, amb un creixement equilibrat en l’àmbit econòmic, social i mediambiental, vetllant pel nostre entorn i aportant valors a la societat on vivim.

Aquests objectius donen un valor important a la nostra empresa i a totes les persones i entitats que col·laboren amb nosaltres.

La nostra política social corporativa treballa en els següents àmbits.

 

1.Qualitat

Oprocat,SL és una empresa amb un objectiu ambiciós, el de satisfer i adaptar-se a les necessitats dels nostres clients.

Per això treballem per donar compliment als requisits de la norma ISO 9001 establint i revisant objectius i treballant sempre per la millora contínua.

Mantenim una contractació estable amb els nostres proveïdors i industrials, la major part d’ells de proximitat, oferint facilitats de pagament i exigint compromís i qualitat en el seu servei. Tots ells estan sotmesos a avaluacions anuals per garantir un servei de qualitat.

Invertim en la formació continuada del nostre personal i en una política que impulsa el seu benestar laboral , la seva seguretat i  la seva participació en la societat, aconseguint un bon ambient a la feina que es reflexa en el seu compromís i la qualitat de les seves feines.

2.Compromís amb el medi ambient

La nostra societat es troba molt conscienciada en la preservació del medi ambient i en disminuir els efectes que causen el canvi climàtic.

Es treballa per :

-Disminuir l’impacte medi ambiental.

-Controlar i disminuir les emissions de CO2.

-Estalvi energètic i utilització d’energies renovables.

-Compliment de la legislació vigent en matèria de medi ambient.

-Reutilització i gestió de residus.

-Respecte per la biodiversitat.

-Compliment  amb els requisits de la norma 14001 i millora contínua.

Accions per aconseguir aquests objectius:

Els nostres treballadors són coneixedors de l’impacte de la nostra activitat en matèria de medi ambient i són formats de forma contínua per treballar de forma responsable i respectuosa amb l’entorn.

Tots els nostres treballadors reben formació sobre l’estalvi energètic.

Els nostres industrials i proveïdors signen un compromís mediambiental i són avaluats anualment en matèria madiambiental.

Gerència aposta per energies renovables i vehicles més respectuosos amb el medi ambient.

3.Acció social :

L’acció social és un dels  àmbits més importants d’actuació de la nostra política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Un dels nostres objectius es contribuir a la millora de la societat i ser una companyia  compromesa amb persones amb risc d’exclusió social.

Per aquest motiu col·laborem amb entitats socials i donem suport a iniciatives que generen un valor afegit a la nostra societat, com el programa Labora de l’Ajuntament de Barcelona, i fundació Incorpora d’acció social de la Caixa. A través d’aquests programes contractem personal amb capacitats diferents i amb risc d’exclusió, afavorint la inclusió de personal més sensible.

Oprocat,SL també fa convenis amb diferents universitats per donar l’oportunitat a joves estudiants a formar part del nostre projecte.

El gerent forma part del consell d’administració de la Casa Ronald Mc Donald  Barcelona. Entitat que té com a finalitat mantenir a les famílies unides en períodes d’hospitalització, de nens i nenes, de llarga durada.

Promociona actes per finançar la casa, participa i implica a proveïdors per la millora i mantenim de les seves instal·lacions.

Dins l’horari laboral els nostres treballadors  participen com a voluntariat en diferent tasques, aportant els seus coneixements i la seva implicació.

Oprocat inverteix anualment

4.Tecnologia i innovació

Oprocat,SL es troba compromesa amb el desenvolupament tecnològic, adaptant-se i adoptant nova tecnologia per satisfer les exigències dels nostres clients i millorar la gestió i la qualitat del nostre servei.

La companyia inverteix responsablement en la formació del personal per adaptar-se a la nova tecnologia.

Inversió en assessorament extern de proximitat per aconseguir complir amb la protecció de dades, la privacitat, i un ús responsable de la tecnologia. 

5.Compromís amb el talent

L’empresa fomenta la formació contínua dels treballadors i el seu desenvolupament  personal.

Designa tutors per l’acompanyament de  personal en formació.

Promou els beneficis socials, com flexibilitat horària, estabilitat laboral,  participació etc…

Promou la igualtat i vetlla per la conciliació familiar.

Pren mesures per prevenir , detectar i actuar en cas de mobbing i estrès laboral.

Facilita la participació i recull suggeriments  i iniciatives que aporten un valor important a la nostra empresa.

6.Ética i conducta

Oprocat,SL té establert un codi d’ètica i conducta aplicable a tots el components de la societat. L’empresa es compromet a prendre les mesures i a realitzar les accions per prevenir, detectar i acabar amb conductes no ètiques i males pràctiques.

Aquest codi es posa en coneixement dels nostres treballadors, proveïdors, industrials i clients i es prenen les mesures necessàries per garantir el seu compliment.

7.Transparència

L’empresa dona informació real als seus treballadors sobre la seva activitat, la seva política, objectius i indicadors i altres informacions que puguin ser d’interès. És recull en el codi ètic i de conducta.

Es realitzen reunions per intercanviar informació i impulsar la consulta i la participació del personal contractat.

Es manté comunicacions fluida amb les parts interessades, recollides al DAFO, per millorar la relació i complir amb les expectatives.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!